معرفي پرديس

پرديس پژوهش و توسعه صنايع پايين دستي نفت شامل پژوهشكده‌هاي توسعه فناوري‌هاي پالايش و فرآورش نفتكاتاليستتوسعه فناوري‌هاي فرآورش و انتقال گازتوسعه فناوري‌هاي شيميايي، پليمري و پتروشيميتوسعه فرآيند و فناوري تجهيزات و گروه توسعه و فناوري نانو و كربن و همچنين مركز پژوهش و توسعه فناوري‌هاي نفت كرمانشاه مي باشد. اين پرديس يكي از نقش آفرينان اصلي توليد و صدور علم و فناوري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در كشور و در منطقه به شمار مي رود كه در توليد ثروت و رشد اقتصاد مبتني بر دانايي، نقش ارزنده‌اي داشته است.شركت دانش بنيان 

اهداف

•تبديل شدن به قطب توسعه فناوري‌هاي مورد نياز صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

•توسعه فناوري با جهت گيري بنگاه اقتصادي

مأموريت

•ايجاد و توسعه دانش‌هاي فني مورد نياز صنايع پايين دستي نفت، تأسيسات سطح‌الارضي و ديگر صنايع كشور

•ارائه مشاوره جهت بهينه سازي و رفع تنگناهاي صنايع با اولويت صنعت نفت

•ارائه خدمات علمي – آزمايشگاهي